Освітні програми

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (знань і умінь);
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Кафедра Електричних мереж та систем розробляє освітні програми відповідно до стандартів вищої освіти.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – це система освітніх компонентів на відповідному РВО в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітні програми кафедри ЕМС за 2018 рік представлено нижче:

Освітня програма магістрів за кваліфікацією: інженер-електрик

Освітня програма інженер-електрик

Скачать Завантажити [PDF, 310кБ]

(на стадії акредетації)


Освітня програма магістрів за кваліфікацією: інженер-дослідник

Освітня програма інженер-дослідник

Скачать Завантажити [PDF, 200кБ]

(на стадії акредетації)