Освітні програми

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (знань і умінь);
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Кафедра Електричних мереж та систем розробляє освітні програми відповідно до стандартів вищої освіти.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – це система освітніх компонентів на відповідному РВО в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-логічна схема);
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітні програми кафедри ЕМС представлено нижче:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (бакалавр) - 2018


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (PhD) - 2018


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (магістр) - 2018


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (магістр) - 2018


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (бакалавр) - 2019


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (PhD) - 2019


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (магістр) - 2019


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (магістр) - 2019


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (бакалавр) - 2020


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (магістр) - 2020


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (магістр) - 2020


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (бакалавр) - 2021


 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (магістр) - 2021


 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (магістр) - 2021