Склад кафедри

Kирик Валерій Валентинович

 

Завідувач кафедри електричних мереж та систем , доктор технічних наук, професор. Закінчив у 1978 році електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. З 1978 по 1982 роки працював в інституті «Укрдіпроенерго». Займався проектуванням та супроводом будівництва ліній електропередавання напругою 35-150 кВ. З 1982 року працював в Інституті електродинаміки НАН України. Займався розробкою систем управління електротехнологічними пристроями та установками. Впровадив у виробництво більше 40 зразків пристроїв регулювання напруги, струму та температури. Приймав участь в розробці системи управління термоемісійним генератором постійної напруги з ядерним реактором для орбітальної станції «Мир». Розробив комутаційний апарат з рідиннометалевими контактами, робота якого не залежить від орієнтації в просторі. Захистив у 1990 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2006 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 2007 року по 2011 рік завідувач кафедри Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Академії муніципального управління. З лютого 2011 року працює завідувачем кафедри Електричних мереж та систем. Науковий керівник двох аспірантів. Автор більше 190 наукових праць. З них 5 монографій, 6 навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв СРСР та 1 патент України на винаходи. Детальнiше..

 
  

Сулейманов Віктор Миколайович

Професор Сулейманов Віктор Миколайович , к.т.н. працює на кафедрі з 1962 р., завідувач кафедри - із 1975 р. по 2011 р. Заслужений викладач КПІ (1998 р.). Підготував шість нових лекційних курсів. Розробив основний технологічний курс спеціальності «Електричні системи і мережі». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Під його керівництвом відкриті класи обчислювальної техніки і модернізовано лабораторію аналізу усталених і перехідних режимів роботи електричних систем та мереж. Науковий напрямок його діяльності - оцінка стратегічних напрямків розвитку основної мережі Національної енергетичної системи України. Автор більш 200 наукових статей, трьох монографій, одного підручника та двох навчальних посібників. Співавтор трьох патентів України. Детальнiше..

 
  

Буткевич Олександр Федотович

Науковий ступінь – доктор технічних наук. Вчене звання – професор. Посада – професор. Працює на кафедрі (за сумісництвом) з 1995 року. Область наукових інтересів: моніторинг, діагностування та стійкість електроенергетичних об'єктів та систем, системи підтримки прийняття рішень, застосування методів та засобів штучного інтелекту в електроенергетиці. Керівник та відповідальний виконавець багатьох наукових проектів та практичних розробок. Підготував і викладав в НТУУ «КПІ» лекційні курси з дисциплін «Теорія автоматичного керування» та «Математичні задачі енергетики» (цей курс викладає і нині). Керує підготовкою дисертаційних робіт магістрів. Автор та співавтор близько 170 наукових праць, у тому числі двох монографій, підручника з грифом МОН України, трьох навчальних посібників, двох патентів. Експерт наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Енергетика та енергозбереження”. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті електродинаміки НАН України за спеціальностями: «Електричні станції, мережі і системи» та «Комп'ютерні системи та компоненти». Голова підкомітету «Системи і засоби управління і інформаційного забезпечення енергетичних об'єктів» технічного комітету ТК 162 «Управління енергетичними системами і пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії». Член редколегій науково-технічних журналів: “Технічна електродинаміка”, “Електротехніка і електромеханіка”, “Праці Інституту електродинаміки НАН України”, “Електроніка та зв'язок”, “Промелектро”. Нагороди: Державна премія України в галузі науки і техніки. Премія ім. В.М. Хрущова Національної академії наук України (присуджується за видатні досягнення в галузі електротехніки та енергетики). Почесний нагрудний знак «За заслуги» ДП «НЕК« Укренерго ».  Детальнiше..

 
  

Баженов Володимир Андрійович

Доцент Баженов Володимир Андрійович, к.т.н., працює на кафедрі з 1972 р. З 1976 р. - асистент, а з 1980 р. - доцент кафедри. З 1999 р. - заступник декана ФЕА по учбово-методичній роботі. Секретар науково-методичної комісії МОН України за галуззю знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка". Читає курс лекцій з дисциплін «Моделі оптимального розвитку енергосистем» і «АСК та оптимізація режимів енергосистем». Науковий керівник аспірантури, керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - оптимізація режимів роботи енергосистем. Ним опубліковано більше 80 наукових статей, 2 навчальних посібники, одна монографія, 15 методичних вказівок. Співавтор одного патенту України. Детальнiше..

 
  

Буслова Наїна Володимирівна

Доцент Буслова Наїна Володимирівна, к.т.н., працює на кафедрі з 1960 р.: аспірант-асистент-ст. викладач, доцент (з 1975 р.). Читає курси лекцій «Електричні мережі і системи», «Проектування енергосистем», «Введення у спеціальність». Науковий керівник аспірантури, керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - підвищення пропускної спроможності розподільчих електричних систем. Нею опубліковано більш 100 наукових статей, один підручник, два навчальних посібники, 12 методичних указівок. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть» (1982 р.) Її науково-технічні розробки впроваджені в багатьох енергосистемах колишнього СРСР. Детальнiше..

 
  

Казанський Сергій Володимирович

Доцент Казанський Сергій Володимирович, к.т.н., працює на кафедрі з 1980 р., асистент (1984 р.), доцент - із 1994 р. Читає курси лекцій з дисциплін «Надійність електричних систем», «Автоматизовані системи керування і оптимізації режимів енергосистем» і «Експлуатація  електричних систем». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Наукові напрями - розроблення оптимальної моделі реформування ринку електричної енергії України та підвищення надійності електричних мереж. Опублікував 4 монографії (у співавторстві), більше 100 наукових статей, один навчальний посібник, 10 методичних вказівок. Основні науково-технічні розробки – автоматизовані системи контролю та діагностики стану силових трансформаторів вищіх класів напруги, автор трьох галузевих документів Мінпаливенерго України з надійності та стійкості електроенергетичних систем. Детальнiше..

 
  

Кацадзе Теймураз Луарсабович

Доцент Кацадзе Теймураз Луарсабович, к.т.н., працює на кафедрі з 1999 р., асистент (1999 р.), старший викладач - із 2000 р. Читає лекційні курси з дисциплін «Математичні моделі електричних систем», «Основи проектування механічної частини ЛЕП», «Експертні системи в електроенергетиці». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Опублікував більше 30 статей, один підручник та 3 методичних вказівки. Співавтор одного патенту України. Науковий напрямок його діяльності - дослідження структурних властивостей об'єднаних електричних систем, їх зв'язності та живучості в умовах несприятливих збурень. Його науково-технічні розробки втілені в систему автоматичного контролю об'єкта за допомогою мікропроцесорних устроїв РЗА S+ на РП «Володимирська», АК «Київенерго». Детальнiше..

 
  

Паненко Олена Миколаївна

Асистент Паненко Олена Миколаївна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі на посаді асистента з 1991 р. Веде практичні і лабораторні заняття дисциплін «Математичні задачі енергетики», «Математичні моделі електричних систем», «Моделі оптимального розвитку енергосистем», «Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем»,«Основи наукових досліджень». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 статті, 7 методичних вказівок: до практичних і лабораторних занять, до виконання курсових та розрахунково-графічних робіт. Детальнiше..

 
  

Янковська Олена Максимівна

Старший викладач Янковська Олена Максимівна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі з 2001 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Електричні мережі і системи», «Пакети прикладних програм», «Надійність і проектування електричних систем». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 методичних вказівки до практичних і лабораторних занять по зазначеним курсам. Детальнiше..

 
  

Чижевський Володимир Валерійович

Старший викладач Чижевський Володимир Валерійович, працює на кафедрі з 2006 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Пакети прикладних програм», «Розв’язання електроенергетичних задач на ПЕОМ», лабораторні заняття з дисципліни «Електричні мережі і системи». Керує дипломним проектуванням бакалаврів. Опублікував 2 методичні вказівки для дипломного та курсового проектування з дисципліни «Електричні мережі і системи», 3 наукові статті. Детальнiше..

 
  

Пекур Павло Петрович

Старший викладач Павло Петрович Пекур, працює на кафедрі з 2010 року. Детальнiше..

 
  
 
  

Бесараб Олександр Борисович

Асистент Бесараб Олександр Борисович, к.т.н., працює на кафедрі з 2010 р. Читає курс лекцій з дисципліни «Електричні системи і мережі». Керує дипломними проектами та роботами бакалаврів. Має 19 наукових праць та є співавтором 3 методичних вказівок. Науковий напрямок його діяльності – дослідження процесів у нелінійних дисипативних осциляторах.Детальнiше..

 
  

Ходимчук Валентина Василівна

Ходимчук Валентина Василівна, провідний інженер кафедри, працює на кафедрі з 1987 року

 
  

Виштак Катерина Петрівна

Інженер Виштак Катерина Петрівна, працює на кафедрі з 2013 року.

 
  

Шпундра Володимир Григорович

Шпундра Володимир Григорович, Завідувач лабораторіями

 
  

Лутчин Микола Миколайович

Лутчин Микола Миколайович працює асистентом на кафедрі з 2005 р. Читає лекційні курси, веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Теорія автоматичного керування», «Електричні мережі і системи», керує дипломним проектуванням бакалаврів. Опублікував 3 методичні вказівки до практичних занять по зазначеним курсам, 8 статей у наукових фахових виданнях (у тому числі 2 у виданнях України, що включені до міжнародних науковометричних баз, та 2 – в іноземному виданні), співавтор 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Детальнiше..

 
  

Нагорний Роман Владиславович

Роман Владиславович працює на кафедрі, на посаді асистента з 2015року.Детальнiше..

 
  

Богомолова Оксана Сергіївна

Губатюк Оксана Сергіївна, асистент, аспірант. Детальнiше..

 
  

Єфімова Катерина Петрівна

Катерина Петрівна,  працює на посаді  інженера з 2011 року.

 
  

Курц Віктор

Курц Віктор працює на посаді інженера з 2016 року. Освіта: НТУУ ″КПІ″, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту за спеціальністю «Електромеханіка», кваліфікація: інженер – дослідник

 
  

Білик Андрій Вікторович

Андрій Вікторович інженер II категорії, аспірант.