Історія кафедри

Спеціалізація "Електричні мережі і системи" (у даний час "Електричні системи і мережі") - одна з найстаріших на факультеті електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Перший випуск спеціалістів кафедри у кількості трьох чоловік відбувся у 1924 році.

Засновниками спеціальності були проф. Г.М. Городецький і проф. Г.Л. Епштейн, які почали свою викладацьку діяльність на факультеті з початку 20-х років і заклали організаційну базу кафедри електричних мереж і систем у 1921 році, а офіційно створена кафедра була в 1922 році.

У 1930 році був здійснений перехід від предметних комісій, що охоплювали великі комплекси навчальних дисциплін, до окремих кафедр і в цьому ж році була організаційно оформлена кафедра електричних мереж і техніки високих напруг, яка вела набір студентів в обсязі однієї академічної групи денної форми навчання. Чисельний склад кафедри становив 12 чоловік. Організатором і керівником кафедри став проф. Г.М. Городецький (1876-1956 р.). У 1930 році він обирається першим завідувачем кафедри, а в 1936 році затверджений у вченому званні професора. Був деканом електротехнічного факультету в 1938-41рр.

Проф. Г.М. Городецький - відомий вчений. Під його науковим керівництвом на початку 30-х років колектив кафедри виконав наукову працю по дослідженню електротехнічних властивостей дротів із низьковуглецевої сталі, яка стала основою для створення вітчизняного асортименту сталевих дротів.

Проф. Городецький Г.М. велику увагу приділяв учбово-методичній і науковій роботам. Ним опубліковані десятки наукових статей, два навчальних посібники, підготовлено п'ять кандидатів технічних наук. Відзначений багатьма урядовими нагородами.

У 1956 роду на посаду завідувача кафедри обирається професор В. Г. Холмський (1904-1975 р.) - випускник кафедри 1929 року. У цьому ж році почалася його педагогічна і науково-дослідна діяльність. Кандидатську дисертацію захистив у 1935 році, у ступені доктора технічних наук затверджений у 1954 році, у званні професора - у 1955 році.

Проф. Холмський В.Г. - засновник київської школи електроенергетиків в області електричних мереж і систем. Він розвив класичну теорію розрахунків електричних мереж, особливо замкнутих мереж із високим ступенем електричної неоднорідності, збагатив новими ідеями і підходами класичну методологію аналізу й оптимізації режимів роботи електричних мереж вищих класів номінальних напруг.

Проф. Холмский В.Г. опублікував більш 120 наукових праць, три монографії, два навчальних посібники, підготував більш десятка кандидатів технічних наук, здійснював наукове керівництво рядом докторських дисертацій.

У 1961 році на кафедрі започаткована додаткова підготовка інженерів за фахом "Електропостачання міст і промислових підприємств", а з 1965 року - за новою спеціальністю "Кібернетика електричних систем.

Під науковим керівництвом проф. Холмького В.Г. у 1960 році кафедра вийшла на передові позиції і стала базовою кафедрою серед споріднених кафедр технічних вузів України по використанню обчислювальної техніки в електроенергетиці колишнього СРСР. У 1965 році кафедра цілком переорієнтувала навчальний процес на широке використання обчислювальної техніки.

В 1972-74 рр. на кафедрі була проведена суттєва реорганізація в зв'язку з вирівнюванням контингенту інших кафедр і факультетів КПІ. У 1972 році підготовка за спеціальністю "Електропостачання міст і підприємств" була передана на факультет гірничої електромеханіки, а в 1974 році спеціальність "Кібернетика електричних систем" переведена на кафедру "Автоматизація енергосистем".

В 1975 році, кафедру очолив проф. Сулейманов В.М., який керував кафедрою до лютого місяця 2011 р. Основні напрямки його наукових досліджень: проблеми реструктуризації маневрових потужностей колишньої ОЕС Півдня, статичної усталеності великих електричних систем, які містять вставки постійного струму, організація обчислювальної підтримки диспетчерських рішень на основі експертних систем з елементами штучного інтелекту, розробка стратегії розвитку і підвищення енергетичної безпеки ОЕС України. 

У період 1972-1987 рр. важливий внесок у розвиток кафедри вніс чл.- кор. АН УРСР, проф. Денисенко Г.І. (1919-1998 р.), ректор КПІ, який був професором кафедри.

Проф. Денисенко Г.І. - відомий учений, головний спеціаліст в області виробництва та розподілу електричної енергії, талановитий організатор науки і промислового впровадження результатів наукових розробок. Ініціатор і організатор робіт, пов'язаних з одночасною передачею електричної енергії постійним і змінним струмами по загальних лініях передачі, плавкою ожеледиці пульсуючим струмом, створення установок і використання енергії поновлюваних джерел в енергетичних системах. Ним уперше запропоновані моделі і створені дослідницькі зразки ряду вітрових, хвильових та сонячних установок, спроможних нести великі електричні навантаження. Підготував 20 кандидатів і 2 докторів технічних наук, отримав 14 авторських свідоцтв.

В останню четверть минулого століття значний вклад в розвиток методичної і науково-дослідницької школи кафедри був також внесений талановитими вченими і провідними викладачами кафедри: проф. Щербиною Ю.В., проф. Синельниковим В.Я., проф. Зоріним В.В.

В період 1996-2013 рр. кафедра поповнена рядом талановитих випускників та провідними науковими працівниками НАН України: проф. Буткевич О.Ф., проф. Танкевич Є.М., проф. Кирик В.В., доц. Тугай Ю.І., доц. Шполянський Г.О., ас. Паненко О.М. (1991 р.), ас. Лутчин М.М., ас. Чижевський В.В., ас. Бесараб О.Б., ас. Губатюк О.С.

Серед випускників кафедри багато відомих учених, академіків, докторів і кандидатів технічних наук, лауреатів Державних премій, керівників галузей промисловості, державних діячів.

В лютому 2011 р. кафедру очолив доктор технічних наук Кирик Валерій Валентинович випускник кафедри Електричних станцій 1978 року. З 1978 по 1982 рік інженер, провідний інженер проектного інституту "Укрдіпроенерго", а з 1982 по 2013 роки старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України. Основні наукові напрямки: дослідження та розробка сильноточних систем комутації електричного стуму та самовідновлюваних пристроїв захисту на основі рідких металів для роботи при високих температурах (до 600оС) та незалежно від орієнтації в просторі; моделювання та дослідження систем прийняття рішень управління електротехнічними пристроями та установками на основі математичного апарату нечіткої логіки; розробка методів та алгоритмів розрахунку грозових та комутаційних перенапруг і прогнозування геомагнітних індукційних стумів в електричних мережах.

В зв’язку з присвоєнням НТУУ «КПІ» звання «науково-дослідницького університету» на кафедру покладаються суттєві зобов’язання з посилення науково-дослідницьких робіт, зокрема, дослідження режимів роботи електричних мереж, розробки  інтелектуальних алгоритмів прийняття рішень управління в електричних системах; моделювання систем захисту ліній електропередач від грозових перенапруг на основі математичного апарату нечітких множин та нечіткої логіки. 

Кафедра проводить активний відбір талановитої молоді в колі талановитих бакалаврів, спеціалістів та магістрів для участі в науковій роботі кафедри з метою продовження навчання в аспірантурі. Аспірантуру на кафедрі закінчили пять випускників: ас. Чижевський В.В., ас. Лутчин М.М., ас. Бесараб О.Б., Губатюк О.С. та Нагорний Р.В.. 

В 2016 році асистенти Чижевський В.В. та  Бесараб О.Б. захистили дисертаційні роботи та отримали наукові ступені кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи.

В 2017 році пошукач кафедри член НКРЕКП Циганенко Борис Володимирович захистив дисертаційну роботу на тему: «Ефективність роботи розподільних електричних мереж при підвищенні їх класу напруги». Йому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи.

У лютому місяці 2018 року інженер кафедри Халіков В.А. захистив захистив докторську дисертаційну роботу.

Результати науково-дослідницьких робіт кафедри  впроваджені зі значним економічним ефектом у АЕК Київенерго, Дніпроенерго, Донбасенерго, Крименерго, Харківенерго, Ростовенерго, Волгограденерго, Мосенерго, Лененерго, Смоленськенерго, РЕУ Сахаліненерго, Красноярськенерго, Молдовенерго, Бурятенерго, Белголовенерго, Грузголовенерго, ВНДІЕ (м. Москва), Укрдіпроенерго, Київському ВКП "Сільенергопроект", Національному диспетчерському центрі електроенергетики України, ряді міністерств енергетики та електрифікації країн СНД.

З 1978 р. кафедра веде також активну підготовку студентів-іноземців. З початку підготовки дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю кафедри отримали близько 200 іноземних студентів з європейських держав та країн Африки, Азії, Ближнього сходу та Карибського басейну, які успішно працюють на керівних посадах в різних країнах. П'ятеро випускників іноземців закінчили аспірантуру при кафедрі та захистили кандидатські дисертації. На сьогодні за спеціальністю кафедри проходять навчання студенти із Ірану, Китаю та Турції.

До свого 100-річного ювілею кафедра електричних мереж і систем підйшла з такими показниками своєї діяльності: підготовлено більше 6500 інженерів, опубліковано 42 монографії, більш ніж 1500 наукових статей, сім підручників, 50 навчальних посібників, видано білше ніж 150 методичних указівок, отримано 82 авторських свідотств, 22 патенти на винаходи, п'ять бронзових медалей ВДНГ колишнього СРСР, підготовлено 55 кандидатів і вісім докторів технічних наук. 

Читати далі...

Patike