Навчальний процес

Навчання студента та підготовка фахівця — це науково обгрунтована система дидактичного та методичного оформлення навчального метеріалу, засвоєння якого забезпечує отримання освіти і здобуття певної кваліфікації на основі  розробленихкафедрами програм підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра. Структура цих програм відповідає вимогам “Положення про організацію навчального процесу НТУУ “КПІ”, затвердженого Вченою радою університету

Зміст цих програм враховує кращі традиції навчального процесу на кафедрах факультету та досвід відомих світових університетів технічного спрямування. Для підготовки спеціаліста або магістра (повна вища освіта) цикли спеціальних дисциплін відповідно складають 74-78% та 84-87%. Структура програм забезпечує непреривність математичної, комп’ютерної та економічної підготовки фахівців.

На базі навчальних планів кафедрою на кожний навчальний рік розробляються робочі навчальні плани, що дозволяє оперативно корегувати підготовку фахівця і, в зв’язку з змінюючимися вимогами замовників регіонів України та з необхідністю відображення сучасних науково-технічних досягнень в напрямі кожної спеціальності. Це робиться на основі блоку вибіркових дисциплін та дисциплін спеціалізацій (до 20%) спеціальності Електричні системи та мережі.

При виконанні навчального процесу постійна увага приділяється підвищенню індивідуалізації навчання. Це реалізується, по-перше, через індивідуальні учбові плани для кожного магістра та частини спеціалістів (згідно особливостей вимог замовника), а по-друге, на базі впровадження комп’ютерних технологій навчання. Так на кафедрі розроблені і впроваджені комп’ютерні конспекти лекцій, пакети програм для курсового і дипломного проектування, пакети програм контролю знань студентів та інші програмні учбові продукти. Це забезпечує підвищення рівня як комп’ютерної так і спеціальної підготовки фахівця.

Практичну спрямованість підготовки фахівців-випускників спеціальних кафедр відображає тематика, зміст та результати дипломного проектування.

Актуальний розклад ------> завантажити

[Бакалавр]

Структура навчального процесу підготовки бакалаврів

програма підготовки бакалаврів кафедри ЕМС

Скачать Завантажити [PDF, 40кБ]

 

[Професійний магістр]

[Науковий магістр]

Структура навчального процесу підготовки наукових магістрів

Скачать Завантажити [PDF, 39кБ]