Склад кафедри

Kирик Валерій Валентинович

 

Завідувач кафедри електричних мереж та систем , доктор технічних наук, професор. Закінчив у 1978 році електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. З 1978 по 1982 роки працював в інституті «Укрдіпроенерго». Займався проектуванням та супроводом будівництва ліній електропередавання напругою 35-150 кВ. З 1982 року працював в Інституті електродинаміки НАН України. Займався розробкою систем управління електротехнологічними пристроями та установками. Впровадив у виробництво більше 40 зразків пристроїв регулювання напруги, струму та температури. Був відповідальним виконавцем проекту по розробці системи управління термоемісійним генератором постійної напруги з ядерним реактором для орбітальної станції «Мир». Розробив комутаційний апарат з рідиннометалевими контактами для функціонування в умовах невагомості, радіації, при температурах до 600 градусів Цельсія і, робота якого не залежить від орієнтації в просторі. Захистив у 1990 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2006 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 2007 року по 2011 рік завідувач кафедри Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Академії муніципального управління. З лютого 2011 року працює завідувачем кафедри Електричних мереж та систем. Науковий керівник двох аспірантів. Читає курси лекцій "Електричні системи і мережі", "Мікропроцесорна техніка" та "Математичний апарат штучного інтелекту в електроенергетичних системах". Автор більше 210 наукових праць. З них 6 монографій, 7 навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв СРСР та 1 патент України на винаходи. Детальнiше...

 

 


  

Буткевич Олександр Федотович

Науковий ступінь – доктор технічних наук. Вчене звання – професор. Посада – професор. Працює на кафедрі (за сумісництвом) з 1995 року. Область наукових інтересів: моніторинг, діагностування та стійкість електроенергетичних об'єктів та систем, системи підтримки прийняття рішень, застосування методів та засобів штучного інтелекту в електроенергетиці. Керівник та відповідальний виконавець багатьох наукових проектів та практичних розробок. Підготував і викладав в НТУУ «КПІ» лекційні курси з дисциплін «Теорія автоматичного керування» та «Математичні задачі енергетики» (цей курс викладає і нині). Керує підготовкою дисертаційних робіт магістрів. Автор та співавтор близько 170 наукових праць, у тому числі двох монографій, підручника з грифом МОН України, трьох навчальних посібників, двох патентів. Експерт наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Енергетика та енергозбереження”. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті електродинаміки НАН України за спеціальностями: «Електричні станції, мережі і системи» та «Комп'ютерні системи та компоненти». Голова підкомітету «Системи і засоби управління і інформаційного забезпечення енергетичних об'єктів» технічного комітету ТК 162 «Управління енергетичними системами і пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії». Член редколегій науково-технічних журналів: “Технічна електродинаміка”, “Електротехніка і електромеханіка”, “Праці Інституту електродинаміки НАН України”, “Електроніка та зв'язок”, “Промелектро”. Нагороди: Державна премія України в галузі науки і техніки. Премія ім. В.М. Хрущова Національної академії наук України (присуджується за видатні досягнення в галузі електротехніки та енергетики). Почесний нагрудний знак «За заслуги» ДП «НЕК« Укренерго ».  Детальнiше...

 
  

Баженов Володимир Андрійович

Доцент Баженов Володимир Андрійович, к.т.н., працює на кафедрі з 1972 р. З 1976 р. - асистент, а з 1980 р. - доцент кафедри. З 1999 р. - заступник декана ФЕА по учбово-методичній роботі. Секретар науково-методичної комісії МОН України за галуззю знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка". Читає курс лекцій з дисциплін «Моделі оптимального розвитку енергосистем» і «АСК та оптимізація режимів енергосистем». Науковий керівник аспірантури, керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - оптимізація режимів роботи енергосистем. Ним опубліковано більше 160 наукових статей, 2 навчальних посібники, одна монографія, 15 методичних вказівок. Співавтор одного патенту України. Детальнiше...

 
  

Буслова Наїна Володимирівна

Доцент Буслова Наїна Володимирівна, к.т.н., працює на кафедрі з 1960 р.: аспірант-асистент-ст. викладач, доцент (з 1975 р.). Читає курси лекцій «Електричні мережі і системи», «Проектування енергосистем», «Введення у спеціальність». Науковий керівник аспірантури, керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - підвищення пропускної спроможності розподільчих електричних систем. Нею опубліковано більш 100 наукових статей, один підручник, два навчальних посібники, 12 методичних указівок. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть» (1982 р.) Її науково-технічні розробки впроваджені в багатьох енергосистемах колишнього СРСР. Детальнiше...

 
  

Казанський Сергій Володимирович

Доцент Казанський Сергій Володимирович, к.т.н., працює на кафедрі з 1980 р., асистент (1984 р.), доцент - із 1994 р. Читає курси лекцій з дисциплін «Надійність електричних систем», «Автоматизовані системи керування і оптимізації режимів енергосистем» і «Експлуатація  електричних систем». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Наукові напрями - розроблення оптимальної моделі реформування ринку електричної енергії України та підвищення надійності електричних мереж. Опублікував 4 монографії (у співавторстві), більше 100 наукових статей, один підручник, один навчальний посібник, 10 методичних вказівок. Основні науково-технічні розробки – автоматизовані системи контролю та діагностики стану силових трансформаторів вищіх класів напруги, автор трьох галузевих документів Мінпаливенерго України з надійності та стійкості електроенергетичних систем. Детальнiше...

 
  

Кацадзе Теймураз Луарсабович

Доцент Кацадзе Теймураз Луарсабович, к.т.н., працює на кафедрі з 1999 р., асистент (1999 р.), старший викладач - із 2000 р., доцент з 2009 року. Читає лекційні курси з дисциплін «Математичні моделі електричних систем», «Основи проектування механічної частини ЛЕП», «Експертні системи в електроенергетиці». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Опублікував більше 90 статей, один підручник та 3 методичних вказівки. Співавтор двох патентів України. Науковий напрямок його діяльності - дослідження структурних властивостей об'єднаних електричних систем, їх зв'язності та живучості в умовах несприятливих збурень. Його науково-технічні розробки втілені в систему автоматичного контролю об'єкта за допомогою мікропроцесорних устроїв РЗА S+ на РП «Володимирська», АК «Київенерго». Детальнiше...

 
  

Паненко Олена Миколаївна

Асистент Паненко Олена Миколаївна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі на посаді асистента з 1991 р. Веде практичні і лабораторні заняття дисциплін «Математичні задачі енергетики», «Математичні моделі електричних систем», «Моделі оптимального розвитку енергосистем», «Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем»,«Основи наукових досліджень». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 статті, 7 методичних вказівок: до практичних і лабораторних занять, до виконання курсових та розрахунково-графічних робіт. Детальнiше...

 
  

Янковська Олена Максимівна

Старший викладач Янковська Олена Максимівна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі з 2001 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Електричні мережі і системи», «Пакети прикладних програм», «Надійність і проектування електричних систем». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 методичних вказівки до практичних і лабораторних занять по зазначеним курсам. Детальнiше...

 
  

Чижевський Володимир Валерійович

Заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат технічних наук  Чижевський Володимир Валерійович, працює на кафедрі з 2006 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Пакети прикладних програм», «Розв’язання електроенергетичних задач на ПЕОМ», лабораторні заняття з дисципліни «Електричні мережі і системи». Керує дипломним проектуванням бакалаврів. Опублікував 2 методичні вказівки для дипломного та курсового проектування з дисципліни «Електричні мережі і системи», 3 наукові статті. Детальнiше...

 
  

Пекур Павло Петрович

Старший викладач Павло Петрович Пекур, працює на кафедрі з 2010 року. Детальнiше...

 
  
 
  

Бесараб Олександр Борисович

Асистент Бесараб Олександр Борисович, к.т.н., працює на кафедрі з 2010 р. Читає курс лекцій з дисципліни «Електричні системи і мережі». Керує дипломними проектами та роботами бакалаврів. Має 19 наукових праць та є співавтором 3 методичних вказівок. Науковий напрямок його діяльності – дослідження процесів у нелінійних дисипативних осциляторах. Детальнiше...

 
  

Ходимчук Валентина Василівна

Ходимчук Валентина Василівна, провідний інженер кафедри, працює на кафедрі з 1987 року

 
  

Виштак Катерина Петрівна

Інженер Виштак Катерина Петрівна, працює на кафедрі з 2013 року.

 
  

Шпундра Володимир Григорович

Шпундра Володимир Григорович, Завідувач лабораторіями

   

Богомолова Оксана Сергіївна

Губатюк Оксана Сергіївна, асистент. Детальнiше...

 
  

Раєнтова Ірина Олексіївна

Ірина Олексіївна,  працює на посаді  старшого лаборанта з 2018 року.

 
  

Моссаковський Вадим Ігорович

Моссаковський Вадим почав роботу на кафедрі з січня 2013 р на посаді лаборанта. З серпня 2013 і по жовтень 2016 працював інженером. Є співавтором трьох публікацій. Працює на посаді асистента з 2017р.

 

Білик Андрій Вікторович

Андрій Вікторович, асистент. Випусник кафедри електричних мереж та систем 2015 року. З 2016 аспірант, з 2017 працював на посаді інженера II категорії. З 2018 працює на посаді асистента. Є співавтором 8 публікацій. Науковий напрямок його діяльності - дослідження високочастотних гармонічних складових в високовольтних мережах з передачами постійного струму.

 

Кучанський Владислав Володимирович

Владислав Володимирович, кандидат технічних наук. Працює на посаді асистента з 2018 року.

 

Коновал Петро Якович

Петро Якович, навчальний майстер. Працює на кафедрі з 2018 року.
2010 р. - по нинішнійчас. Розробив, зареєстрував і адмініструє сайти http://www.etar.com.ua (Соціальні теми - "пенсійне забезпечення, тарифи ЖКГ, відпочинок і оздоровлення"), http://www.etar.in.ua (Дизель-генератори, дизельні електростанції, вибір дизель генераторів, обслуговування і несправності дизель генераторів, виробники дизель-генераторів).  Детальнiше...

 

 

Лиховид Юрій Григорович

Асистент, Лиховид Юрій Григорович, працює на кафедрі (за сумісництвом) з 2018 року. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Електричні мережі і системи», «Регулювання режимів електричних систем» та «Методи оптимізації режимів енергосистем». Випускник кафедри «Електричних мереж та систем». Аспірант Інституту електродинаміки НАН України. Автор та співавтор низки статей, присвячених дослідженню перенапруг у магістральних електричних мережах. Автор патенту України на корисну модель. Із 2006 по 2011 роки інженер ДП «Енергоринок». З 2011 року провідний інженер ДП «НЕК «Укренерго».

 

Халіков Володимир Акнафович

Володимир Акнафович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Працює на посаді інженера з 2017 року.