Склад кафедри

Kирик Валерій Валентинович

 

Науковий керівник кафедри електричних мереж та систем , доктор технічних наук, професор. Закінчив у 1978 році електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту. З 1978 по 1982 роки працював в інституті «Укрдіпроенерго». Займався проектуванням та супроводом будівництва ліній електропередавання напругою 35-150 кВ. З 1982 року працював в Інституті електродинаміки НАН України. Займався розробкою систем управління електротехнологічними пристроями та установками. Впровадив у виробництво більше 40 зразків пристроїв регулювання напруги, струму та температури і більше 200 мікропроцесорних систем управління та документообігу на базі процесорів Atmel, Intel та AMD. Був відповідальним виконавцем проекту по розробці системи управління термоемісійним генератором постійної напруги з ядерним реактором для орбітальної станції «Мир». Розробив комутаційний апарат з рідиннометалевими контактами для функціонування в умовах невагомості, радіації, при температурах до 600 оС і робота якого не залежить від орієнтації в просторі. У 1985 році закінчив Київський філіал Московського приладобудівного інституту за спеціальністью "Програмування на міні-ЕОМ для мікро-ЕОМ". Захистив у 1990 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2006 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 2000 року по 2006 рік доцент Головного обчислювального центру МОН України (за суміснитцтвом). З 2007 року по 2011 рік завідувач кафедри Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Академії муніципального управління (за сумістництвом). З лютого 2011 року працював завідувачем кафедри Електричних мереж та систем КПІ ім. Ігоря Сікорського за сумісництвом, а з 2013 року на постійній основі до 31.12.2023 року. Член спеціалізованих вчених рад по присудженню наукових ступенів кандидатів та докторів технічних наук (Д26.187.03 ІЕД НАНУ, К26.002.06 КПІ ім. Ігоря Сікорського) по спеціальності 05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи". Науковий керівник трьох аспірантів. Під науковим керівництвом  Кирика В. В. захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Циганенко Б. В., Богомолова О. С.). Читає курси лекцій "Електричні мережі та системи", "Електричні мережі",  "Аналіз та синтез систем передачі електричної енергії постійного струму", "Моніторинг і діагностика електроенергетичних систем", "Математичне моделювання Smart-систем змінного струму" та "Математичний апарат штучного інтелекту в електроенергетичних системах". Член редакційної колегії міжнародних наукових журналів: «Scientific look into the future», Ukraine; «Modern engineering and innovative technologies», Germany; «SWorldJournal», Bulgaria. Автор більше 270 наукових праць. З них 6 монографій, 9 навчальних посібників, 3 підручники, 12 авторських свідоцтв СРСР та 1 патент України на винаходи.  Почесний нагрудний знак "Винахідник СРСР". Займався бджільництвом. Має диплом з відзнакою майстра-пасічника.  Детальнiше...

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Буткевич Олександр Федотович

Науковий ступінь – доктор технічних наук. Вчене звання – професор. Посада – професор. Працює на кафедрі (за сумісництвом) з 1995 року. Область наукових інтересів: моніторинг, діагностування та стійкість електроенергетичних об'єктів та систем, системи підтримки прийняття рішень, застосування методів та засобів штучного інтелекту в електроенергетиці. Керівник та відповідальний виконавець багатьох наукових проектів та практичних розробок. Підготував і викладав в НТУУ «КПІ» лекційні курси з дисциплін «Теорія автоматичного керування» та «Математичні задачі енергетики» (цей курс викладає і нині). Керує підготовкою дисертаційних робіт магістрів. Автор та співавтор близько 170 наукових праць, у тому числі двох монографій, підручника з грифом МОН України, трьох навчальних посібників, двох патентів. Експерт наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Енергетика та енергозбереження”. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті електродинаміки НАН України за спеціальностями: «Електричні станції, мережі і системи» та «Комп'ютерні системи та компоненти». Голова підкомітету «Системи і засоби управління і інформаційного забезпечення енергетичних об'єктів» технічного комітету ТК 162 «Управління енергетичними системами і пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії». Член редколегій науково-технічних журналів: “Технічна електродинаміка”, “Електротехніка і електромеханіка”, “Праці Інституту електродинаміки НАН України”, “Електроніка та зв'язок”, “Промелектро”. Нагороди: Державна премія України в галузі науки і техніки. Премія ім. В.М. Хрущова Національної академії наук України (присуджується за видатні досягнення в галузі електротехніки та енергетики). Почесний нагрудний знак «За заслуги» ДП «НЕК« Укренерго ».  Детальнiше...

   

Баженов Володимир Андрійович

Доцент Баженов Володимир Андрійович, к.т.н., працює на кафедрі з 1972 р. З 1976 р. - асистент, а з 1980 р. - доцент кафедри. З 1999 р. - заступник декана ФЕА по учбово-методичній роботі. Секретар науково-методичної комісії МОН України за галуззю знань 0507 "Електротехніка та електромеханіка". Читає курс лекцій з дисциплін «Моделі оптимального розвитку енергосистем» і «АСК та оптимізація режимів енергосистем». Науковий керівник аспірантури, керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - оптимізація режимів роботи енергосистем. Ним опубліковано більше 160 наукових статей, 2 навчальних посібники, одна монографія, 15 методичних вказівок. Співавтор одного патенту України. Детальнiше...

   

Буслова Наїна Володимирівна

Доцент Буслова Наїна Володимирівна, к.т.н.: аспірант - асистент - ст. викладач, доцент. Читає курси лекцій «Електричні мережі і системи», «Проектування енергосистем». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Науковий напрямок діяльності - підвищення пропускної спроможності розподільчих електричних систем. Опубліковано більш 100 наукових статей, один підручник, два навчальних посібники, 12 методичних вказівок. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть» (1982 р.) Її науково-технічні розробки впроваджені в багатьох енергосистемах колишнього СРСР. Детальнiше...

 

Кацадзе Теймураз Луарсабович

В. о. зав. кафедри, доцент Кацадзе Теймураз Луарсабович, к.т.н., працює на кафедрі з 1999 р., асистент (1999 р.), старший викладач - із 2000 р., доцент з 2009 року. З 01.01. 2024 року виконувач обовязків завідувача кафедри. Читає лекційні курси з дисциплін «Математичні моделі електричних систем», «Основи проектування механічної частини ЛЕП», «Експертні системи в електроенергетиці». Керівник дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Опублікував більше 90 статей, один підручник, 3 методичних вказівки. Співавтор двох патентів України. Науковий напрямок його діяльності - дослідження структурних властивостей об'єднаних електричних систем, їх зв'язності та живучості в умовах несприятливих збурень. Його науково-технічні розробки втілені в систему автоматичного контролю об'єкта за допомогою мікропроцесорних устроїв РЗА S+ на РП «Володимирська», АК «Київенерго». Детальнiше...

 

  

Паненко Олена Миколаївна

Асистент Паненко Олена Миколаївна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі на посаді асистента з 1991 р. Веде практичні і лабораторні заняття дисциплін «Математичні задачі енергетики», «Математичні моделі електричних систем», «Моделі оптимального розвитку енергосистем», «Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем»,«Основи наукових досліджень». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 статті, 7 методичних вказівок: до практичних і лабораторних занять, до виконання курсових та розрахунково-графічних робіт. Детальнiше...

  

Янковська Олена Максимівна

Старший викладач Янковська Олена Максимівна, інженер (1984 р.), працює на кафедрі з 2001 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Електричні мережі і системи», «Пакети прикладних програм», «Надійність і проектування електричних систем». Керівник дипломних робіт бакалаврів. Опублікувала 3 методичних вказівки до практичних і лабораторних занять по зазначеним курсам. Детальнiше...

 

  

Чижевський Володимир Валерійович

доцент, кандидат технічних наук  Чижевський Володимир Валерійович, працює на кафедрі з 2006 р. Веде практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Пакети прикладних програм», «Розв’язання електроенергетичних задач на ПЕОМ», лабораторні заняття з дисципліни «Електричні мережі і системи». Керує дипломним проектуванням бакалаврів. Опублікував 2 методичні вказівки для дипломного та курсового проектування з дисципліни «Електричні мережі і системи», 3 наукові статті. Детальнiше...

 
 

Парус Євген Володимирович

Парус Євген Володимирович, ст. викл., канд. техн. наук, ст. наук. співробітник

  

Ходимчук Валентина Василівна

Ходимчук Валентина Василівна, провідний інженер кафедри, працює на кафедрі з 1987 року

 

Виштак Катерина Петрівна

Інженер Виштак Катерина Петрівна, працює на кафедрі з 2013 року.

   

Шпундра Володимир Григорович

Шпундра Володимир Григорович, Завідувач лабораторіями

   

Богомолова Оксана Сергіївна

 

Богомолова Оксана Сергіївна, старший викладач, канд. техн. наук. Детальнiше...

 
  

Раєнтова Ірина Олексіївна

Ірина Олексіївна,  працює на посаді  інженера з 2018 року.

 
   

Моссаковський Вадим Ігорович

Моссаковський Вадим почав роботу на кафедрі з січня 2013 р на посаді лаборанта. З серпня 2013 і по жовтень 2016 працював інженером. Є співавтором трьох публікацій. Працює на посаді асистента з 2017 р.

 

 

 

Коновал Петро Якович

Петро Якович, інженер. Працює на кафедрі з 2018 року.

 

 

 

 

Халіков Володимир Акнафович

 
 
 

Володимир Акнафович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Працює на посаді старшого викладача. 

   

 

Буряк Анна Романівна

 Анна Романівна, Аспірант
  

Іваніцький Сергій Борисович

 Сергій Борисович, Аспірант